Download
DS Ban ĐH 2014-2016.docx
Microsoft Word Document 24.6 KB

Từ trái sang phải:  Tống Quang Minh,  Đặng Ngọc Hoàng, Nguyễn Văn Khanh, Trần Tiến, Đặng Thị Kim Thu, Thái Quốc Hiếu, Lê Quang Thông và Nguyễn Ngọc Tuân (11/2014)